Γεία σας! Καλώς ορίσατε στο καινούργιο μας site ;-).

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων-Τεχνικός Ασφαλείας-Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

To γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που αφορούν την

-Παροχή υπηρεσιών ως σύμβουλοι επενδύσεων, ενημέρωση για χρηματοδοτικά προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ κ.λ.π., αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων για έργα κτιριακών υποδομών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, ενημέρωση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται κάποια επένδυση, οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακό και ΕΣΠΑ.

-Παροχή υπηρεσιών ως τεχνικοί ασφαλείας και εκπόνησης μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.


Ο Τεχνικός Ασφάλειας οφείλει να αναφέρεται στον Εργοδότη της επιχείρησης και να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Ασφάλεια της Εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις πρέπει να τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης το οποίο καλείται: «Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας». Επίσης, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό.Κλείνοντας αυτή την ενότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε εργοδότης μιας επιχείρησης που παραβαίνει από αμέλεια ή σκοπίμως το σύνολο των διατάξεων, υφίσταται διοικητικές & ποινικές κυρώσεις, όπως αυτές ορίζονται με το Ν. 2224/1994, ο οποίος συμπληρώθηκε με τους Ν. 2639/1998, Ν. 3144/2003, Ν. 3227/2004 & Ν. 3385/2005